Praktijkinformatie Kinderfysiotherapie Wageningen

Verwijzing

Kinderen kunnen zonder verwijzing van de arts door de kinderfysiotherapeut worden onderzocht en, indien nodig, behandeld. (DTF: directe toegankelijkheid fysiotherapie).

Inzage en correctierecht

U heeft recht op inzage in die gegevens die wij verwerken van uw kind. Wilt u een afschrift van het opgebouwde dossier dan is dat mogelijk. Dat kan een papieren of digitale versie zijn van ons digitaal dossier. De gevraagde gegevens zal zo spoedig mogelijk,  maar uiterlijk binnen 4 weken, worden verstrekt.

Wilt u de gevraagde gegevens digitaal ontvangen (dataportabiliteit) dan is dat mogelijk maar moet u vooraf een usb stick met voldoende opslagruimte aan leveren. De usb stick kan dan zo binnen 4 werkweken bij onze behandellocatie worden afgehaald. U moet de stick zelf komen ophalen en voor ontvangst tekenen. Iemand machtigen is helaas niet toegestaan.

Vernietiging dossier

De gegevens van uw kind kunnen op schriftelijk verzoek worden verwijderd of gecorrigeerd. De betrokken fysiotherapeut bericht u binnen 4 weken of dit verzoek wordt ingewilligd. Een weigering is met reden omkleed. Niet alles is vatbaar voor correctierecht.

Meisje met gebroken beenBewaartermijn

De gegevens van u kind die bij ons worden vastgelegd hebben een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Privacy en geheimhoudingsplicht

Fysiotherapeuten hebben beroepsgeheim.

Vastleggen gegevens

Ons huidige beveiligingsniveau is afgestemd op de risico’s die de gegevensverwerking met zich meebrengt. Wij zullen onze maatregelen zoveel als mogelijk af blijven stemmen op ontwikkelingen op dit terrein.

Zorgverzekeraars hebben in hun inkoopvoorwaarden opgenomen dat zorgaanbieders een kwaliteitsenquête sturen naar onze klanten. Deze enquête wordt u per mail toegestuurd; meestal wanneer de behandeling is afgesloten.

Klachtenregeling

Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u/uw kind omgaat, laat het ons dan weten. Dit kan op verschillende manieren:

Om te beginnen kunt u een gesprek aangaan met de betrokken fysiotherapeut. Wanneer u dit liever heeft kunt u ook het gesprek aangaan met de niet-behandelend fysiotherapeut. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Wij nemen deel aan de klachtenregeling van de KNGF.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij met de gegevens van uw kind omgaan dan kunt u een klcht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.